လွည့္ရန္
  • မဂၤလာပါ 2018ေနာက္ဆံုးလပ႐ိုမိုး႐ွင္းအေနနဲ႔က်ေတာ္တို႔ kyat88 ဝက္ဆိုက္မွာ တေသာင္းသြင္းရင္တေသာင္းေဘာနပ္ရပါတယ္ေနာ္ ေငြသြင္းရန္ wave acc ကေတာ့ 09774650124/09774650125 -
၀န္ေဆာင္မႈအက်ိဳးအျမတ္
5 မိနစ္
12 မိနစ္
ေနာက္ဆံုးေငြသြင္းမႈ
wai******* MMK 10,000.00 2018-12-10 13:49
nay******* MMK 20,000.00 2018-12-10 13:14
nay******* MMK 50,000.00 2018-12-10 12:55
aun******** MMK 9,000.00 2018-12-10 12:33
nay******* MMK 30,000.00 2018-12-10 12:27
ပံုမွန္္ထိပ္ဆံုးေငြသြင္းျခင္း
San****** MMK 80,000.00 2018-12-10 12:05
kya********* MMK 70,000.00 2018-12-10 10:53
kya********* MMK 60,000.00 2018-12-10 11:20
nay******* MMK 50,000.00 2018-12-10 12:55
nay******* MMK 30,000.00 2018-12-10 12:27
ေနာက္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
hta********* MMK 70,000.00 2018-12-10 12:18
pha****** MMK 15,000.00 2018-12-10 11:33
Hto******* MMK 25,000.00 2018-12-10 10:47
TNL******** MMK 45,000.00 2018-12-10 10:26
saw**** MMK 60,000.00 2018-12-10 10:09
ထိပ္ဆံုးေငြထုတ္မႈ
hei******** MMK 161,000.00 2018-12-10 09:27
Pat*** MMK 110,000.00 2018-12-10 04:02
aun******* MMK 110,000.00 2018-12-10 04:53
sit***** MMK 100,000.00 2018-12-10 06:52
Sit******* MMK 84,000.00 2018-12-10 07:56အန္းဒရိြဳက္တြင္ထည့္သြင္းရန္
PC တြင္ထည့္သြင္းရန္
QR စစ္ေဆးျခင္း

Top